El relleu del terme municipal es majoritàriament pla, tot i que hi ha un cert desnivell entre la zona de llevant -més elevada- que la de ponent -més baixa-, on hi limita el Riu Segre.

Des del punt de vista geològic, Térmens es troba dins d'una de les zones de més recent creació de Catalunya, -conca d'avantpaís meridional dels Pirineus o Conca de l'Ebre i en la plana al·luvial del Segre-.

VISOR CARTOGRÀFIC DE TÉRMENS

Pel que fa al gruix de la litosfera, que els termenins tenen sota els peus, aquesta està entre 90 i 110 Km, dels quals l'escorça n'ocupa de 30 a 40, abundant-hi materials formats fa més de 27 milions d'anys entre el neògen i el quaternari.

Els materials que més abunden a Térmens són els sedimentaris, com l'argila, que alterna amb capes de gresos, calcàries i conglomerats. Els sòls, són poc evolucionats, caracteritzats com a xero-rendzines, amb un horitzó humífer profund únic amb complex de ions càlcic i activitat biològica notable.

El terme de Térmens és creuat per dos rius: el riu Segre -per l'oest-, que fa de límit natural amb els termes de Balaguer i Menàrguens; i el riu Corb, que el creua pel sud.

A part d'aquests dos rius naturals, hi ha nombroses sèquies i pantans de reg. A més, el canal de la companyia elèctrica FECSA també passa pel casc urbà i utilitzant la força de l'aigua per a fer electricitat a la central elèctrica que es troba també dins del terme.

RELLEU CATALUNYA.png